Radiosender  m.  Jazz -Weltmusik  -Folk  2018.

Deutschland :     www.bayern2.de www.br.de/radio/br-klassik /   www.dradio.de/dlf www.dradio.de/dkultur /   www.hr2.de / www.mdr.de/mdr-figaro /   www.ndr.de/ndr1niedersachsen 7    www.ndr.de/ndrkultur /   www.ndr.de/info / www.radiobremen.de/nordwestradio /   www.kulturradio.dewww.radioeins.de /   www.sr-online.de/sr2 www.sr-online.de/sr3 /    www.swr.de/swr2 /   www.wdr3.de /   www.wdr.de/radio/wdr4 / www.wdr5.de / www.funkhauseuropa.de - weitere Sender   www.brf.be/brf1 /   http://oe1.orf.at / www.raibz.rai.it /   www.srf.ch/radio-srf-1 /   www.srf.ch/radio-srf-2-kulturwww.srf.ch/radio-srf-3 /  Freie  Sender  : www.88vier.de /   www.bermudafunk.orgwww.freies-radio.org /   www.freies-radio.de / www.koelncampus.com /   www.lohro.de /   www.radiocorax.de /   www.rdl.de /   www.freefm.de / www.kanal-ratte.de / www.lora924.de /   www.okerwelle.dewww.radio-ostfriesland.de /   www.radio-z.net /   www.okkiel.de / www.094.atwww.celticmusicradio.net /   www.wfuv.org -     dann Webradios   wie  www.byte.fm -    www.celtic-rock.de/radio -   www.coolradio.dewww.countrymusic24.com - www.rockradio.de - www.multicult.fmwww.mdr.de/mdr-figaro/webchannels/artikel57100.html - www.tinya.orgwww.emap.fm - www.folkalley.com www.weltmusikradio.de ( mit Links )    u. www.liederbestenliste.de - www.folker.de -   www.swissjazzradio.ch nach Überprüfung  der  obigen Sender  folgen weitere Sender .....  !!!  beim    www.okkiel.de ist auch das TV  -Programm  !!! u.  in Hamburg   www.swinginghamburg.de mit  Jazzsendungen